نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22096/esp.2018.34577

چکیده

شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می‌آید و معرف میزان استفادۀ کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ‌تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید و ظرفیت بالقوه و همچنین بهره‌وری عوامل تولید کمتر است. برای محاسبۀ شکاف تولید ابتدا باید تولید بالقوه را در هر واحد صنعتی محاسبه کرد. روش‌های مختلفی برای محاسبۀ تولید بالقوه وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها روش تابع تولید و روش آماری است. در این تحقیق، از روش اینتریلیگیتور که بر مبنای تابع تولید کاب ـ داگلاس است، برای محاسبۀ تولید بالقوۀ صنایع کوچک ایران در بازۀ زمانی 1373ـ1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در صنایع کوچک ایران شکاف تولید مثبت وجود دارد و این بیانگر عدم استفادۀ کامل از ظرفیت بالقوۀ تولید در واحد‌های تولید صنعتی و در نتیجه، رکود اقتصادی در بخش صنعت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potential and Gap Production in Small Industries of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mowlaei 1
  • azade shahab 2

1 Assistant Professor of Economics, Faculty of Social Sciences, Bu-ali Sina University

2 Ph.D. Student in Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Razi University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Panel Data
  • Potential Production
  • Production Gap
  • Small Industries. JEL Classification: C10
  • L16
  • O40