نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

10.22096/esp.2017.32483

چکیده

چکیده
آلودگی محیط‌زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست ‌محیطی، تمامی کشورها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه ‌تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط‌زیست می‌توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط‌ زیست کشورها ایفا می‌کند. فساد می‌تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست‌های زیست ‌محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی‌اکسید‌کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده‌های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال ‌توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه‌یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی‌اکسید‌کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی‌اکسید‌کربن در بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال ‌توسعه می‌گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست‌ محیطی کوزنتس است.
طبقه‌بندی موضوعی: C21, D73, Q57
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption on Carbon Dioxide Emissions in Developed and Developing Countries: an Approach to Panel Quantile Regression

نویسندگان [English]

  • somayeh azami 1
  • Mehdi Rezaei 2

1 Assistant Professor, Razi University, Faculty of Social Science and Education, Department of Economics

2 M.A. Student, Razi University, Faculty of Social Science and Education, Department of Economics,

چکیده [English]

Environmental pollution is a socio-economic issue brought about policy makers’ decisions. In line with growing importance of environmental issues, all countries are trying to both achieve their economic goals and minimize environmental damages through proper planning and employing appropriate methods. Among factors affecting environmental quality, those associated with the structure of government, such as corruption, play an important role. Lack of efficient use of environment gives rise to economic and social issues, such as corruption, which have adverse impacts on environment. In this research, using panel data and Quantile Regression in selected developing (20) and developed (20) countries, the relationship between corruption and carbon dioxide emissions is investigated during 1999-2015. The results indicate that corruption leads to increased carbon dioxide emissions among developed countries as well as developing countries. The obtained result is also a proof of the Environmental Kuznets hypothesis.
JEL Classification: C21, D73, Q57.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Corruption
  • Carbon dioxide
  • Quantile Regression