نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

10.22096/esp.2017.32481

چکیده

چکیده
گر چه فراوانی‌منابع ‌طبیعی به طور بالقوه تأثیر مثبتی بر توسعه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله صادرات ‌غیرنفتی دارد، اما تجارب اقتصادی بیانگر این واقعیت که عمده کشورهای صادرکنندة منابع ‌طبیعی با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، از این رو با توجه به نقش کلیدی منابع ‌طبیعی، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراوانی ‌منابع ‌طبیعی از کانال شاخص آزادی اقتصادی بر روی صادرات ‌غیرنفتی کشورهای برگزیده در حال توسعه و توسعه‌یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) طی دورة 2000-2012 است. در این راستا متغیرهای تولید‌ناخالص‌داخلی، نرخ ارز ‌واقعی و تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی‌ منابع ‌طبیعی به عنوان مؤلفه‌های اثر‌گذار بر روی صادرات ‌غیرنفتی در نظر گرفته‌شده‌اند. شواهد آماری مستحکم حاکی از وجود رابطة مستقیم و معنادار بین تأثیر متقابل شاخص آزادی اقتصادی با فراوانی‌ منابع ‌طبیعی و صادرات‌ غیرنفتی در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه است. به علاوه، رابطه تولید ‌ناخالص ‌داخلی و نرخ ارز واقعی و متغیر وابسته‌برای هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه، مستقیم برآورد شده ‌است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Keywords: Natural Resource Abundance, Non-oil Exports, Economic Freedom, GMM.

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Eshagh Torkashvand 2
  • Hanie Samari 3

1 Professor, Faculty of Economics and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 M.A. in Economic, Department of Accounting, Islamic Azad University Tuyserkan Branch, Iran,

3 Ph.D. Candidate of Economics, Faculty of Social Science, Razi University, Kermanshah, Iran,

چکیده [English]

Abundance of Natural Resources and Non-Oil Exports: GMM Approach
 Although the abundance of natural resources potentially has a positive impact on the development of macroeconomic variables, including non-oil exports, but also economic experiences reflect the fact that major exporters of natural resources face numerous economic problems. The main purpose of the present research is an investigation of the effect of abundance of natural resources by the index of economic freedom on non-oil exports in the selected developing and developed countries over the period 2000-2012 by using GMM approach. In this regard, these variables: GDP, real exchange rate and interaction of index of economic freedom and abundance of natural resources are selected such as independent variables. As a result of analysis, in both groups, interaction of economic freedom index and abundance of natural resources has a significant positive effect on non-oil exports. In addition, as expected, there exists a positive relationship between the gross national production and real exchange rate and non-oil exports for both groups.
JEL Classification: F18,Q37, Q38, Q56, Q58,E30.