نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 هیئت علمی

10.22096/esp.2017.32479

چکیده

چکیده
درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حامل‌های انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پویای داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1998 تا 2013 و نرم‌افزار stata12 برای تحلیل اثر این نوسانات بر مصرف حامل‌های انرژی استفاده شده است. سپس به بررسی تقارن یا عدم تقارن نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف نفت، گاز و برق بر اساس روش واریانس شرطی (GJR) پرداخته شده است. در مدل نوسانات درآمد نفت بر مصرف نفت خام، این نوسانات به جز کشورهای الجزایر، ایران، لیبی، امارات و ونزوئلا در سایر کشورها متقارن بوده است. اثرگذاری بیشتر شوک منفی در کشورهایی که شوک‌ها نامتقارن بوده است، یکی دیگر از نتایج این تحقیق بوده است.
طبقه‌بندی موضوعی: Q40، C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Income Fluctuations and Symmetry Effects on Energy Consumption in OPEC Member Countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Anvari 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Parisa Rezaee 3

1 Assistant Professor of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Professor of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran,

3 Graduate of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Oil prices and export revenues have an important role in exporting countries. A fluctuation in oil prices leads to imbalances and economic crisis in these countries. In this study, we analyze the effects of oil price fluctuations in the energy consumption of OPEC countries for the period 1998 to 2013. For this purpose, the panel data and generalized method of moments (GMM) is used. In this study, using EGARCH model, estimated the effect of fluctuations in oil revenues on three sub-energy, including oil, gas and electricity consumption. Then, analysis is continued on the symmetry or asymmetry effects of oil revenue by GJR model. Results show that fluctuations had different effects in this country. As in oil revenue fluctuations model on crude oil consumption, this fluctuations effects, except, the Algeria, Iran, Libya, United Arab Emirates and Venezuela in other countries were symmetrical. The other result shows that in country with asymmetric fluctuations, the negative oil price shock has larger impact.
JEL Classification: C22, Q10.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oil Revenues
  • energy
  • OPEC
  • Panel Data