نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

10.22096/esp.2011.26187

چکیده

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران طی سال‌های (1385-1350) می‌باشد. در این راستا، مدل تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی جوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شد. باتوجه به نتایج تخمین، در بلند‌مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و خارج تأثیر مثبت و قوی بر صادرات واقعی دارند. متغیر رابطه مبادله تأثیر منفی ولی نسبتاً ضعیف بر صادرات دارد. شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی مورد بررسی تأثیر منفی و نسبتاً قوی بر صادرات داشته است. این نتیجه با مبانی تئوریکی تحقیق و بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سازگار است. توابع عکس‌العمل آنی نیز نتایج فوق را مورد تأیید قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Export in Iran

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Ali Rezazadeh 2

چکیده [English]

Iran's share of world exports during the recent years was not remarkable. Therefore, development of nonoil export is necessary to reduce dependence on oil revenues. Real exchange rate is one of the important variables affecting the non-oil export. In this context the behavior of real exchange rate effects on different economic variables, such as export is important. The main objective of this study is to investigate the effects of real exchange rate volatility on the non-oil export during the years of 1971-2006 in Iran. To achieve this purpose, the model of study is estimated using Johansen Juselius cointegration and VECM approach. The findings indicate that the domestic and foreign GDP have positive long-time effect on real export in Iran economy. The terms of trade and real exchange rate volatility indices have negative effects on export in the study period. These findings are compatible with theoretical and empirical studies in developed and developing countries. The above findings were approved by the impulse response functions results. The main policy implication of this study is that, the government by using appropriate exchange and monetary policies should reduce the volatility of real exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Export
  • Real Exchange Rate Volatility