دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

1. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصاد سنجی بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1397

محسن مهرارا؛ سمانه سیجانی؛ عباس رضازاده کارسالاری