کلیدواژه‌ها = امنیت سرمایه‌گذاری
1. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری