کلیدواژه‌ها = مدل قیمت چند بعدی
1. بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 131-152

جواد صلاحی؛ سام محبی