تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران
تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران

سعید عیسی زاده؛ جهانبخش مهرانفر

دوره 0، شماره 24 ، دی 1392، ، صفحه 101-122

چکیده
  در طول سال‌های گذشته، ایران به واسطة همسایگی با کشورهای عراق و افغانستان که از لحاظ سیاسی و اقتصادی ثبات چندانی ندارند، شاهد سیل عظیمی از مهاجرین خارجی بود. در این میان، وضعیت خاص کشور افغانستان در طول ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران
بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران

صالح قویدل؛ فاطمه بهاری

دوره 0، شماره 21 ، تیر 1391، ، صفحه 137-150

چکیده
  در تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان با استفاده از داده‌های بازار کار ایران در دوره زمانی 1350-1385 شناسایی شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که اثر متغیرهای دستمزد، درآمدسرانه، وضعیت تحصیلات، ...  بیشتر
نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران
نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران

لطفعلی عاقلی کهنه‌شهری؛ حسن محمد‌ غفاری

دوره 0، شماره 17 ، تیر 1389، ، صفحه 125-148

چکیده
  ‌با افزایش امید به زندگی، کیفیت نیروی انسانی و افزایش سن بازنشستگی، سعی شده است تا با ایجاد شرایط بازنشستگی‌های زودهنگام به عنوان جزئی از نظام‌های بازنشستگی در دنیا، علاوه بر تخفیف سنی فوق، از فشار ...  بیشتر