تولیـد بالقـوه و شکاف تولیـد در صنایع کوچک ایران
1. تولیـد بالقـوه و شکاف تولیـد در صنایع کوچک ایران

محمد مولایی؛ آزاده شهاب

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22096/esp.2018.34577

چکیده
  شکاف تولید از تفاوت تولید بالقوه و تولید بالفعل به دست می‌آید و معرف میزان استفادۀ کامل از عوامل تولید در فرایند تولید است. هر چه شکاف تولید در یک واحد تولیدی بزرگ‌تر باشد، میزان استفاده از عوامل تولید ...  بیشتر