کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
1. اثرات غیر‌خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-22

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


2. رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-112

ابراهیم هادیان؛ محبوبه جعفری