کلیدواژه‌ها = مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته
1. تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-136

بیژن صفوی؛ مهسان محمد علیزاده