کلیدواژه‌ها = کشورهای درحال‌توسعه
1. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی مبتنی بر رویکرد اقتصادسنجی بیزین

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-70

محسن مهرارا؛ سمانه سیجانی؛ عباس رضازاده کارسالاری