آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت
1. آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت

ابوالفضل پاسبانی صومعه

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 201-222

http://dx.doi.org/10.22096/esp.2013.26128

چکیده
  این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می‌داند، اقدام به تشریح کاستی‌های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی ...  بیشتر