کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
1. اثـر اختلاف شاخص‌های توسعۀ انسانـی بین مردان و زنان بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-26

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرشید سلیمی


2. علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 101-126

مهدی زاهدغروی؛ سعید کریمی پتانلار؛ زهرا (میلا) علمی؛ محمدتقی گیلک حکیم آبادی


3. پویایی‌های علّی بین تولید، تقاضای انرژی و انتشار دی‌اکسید‌کربن در ایران: یک تحلیل آستانه‌ای

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-34

اکبر کمیجانی؛ مسعود صالحی رزوه؛ محمد بخشی زاده


4. اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-128

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ راضیه داوری‌کیش؛ حامد صادقی


5. بررسی آثار کیفیت دولت برکارایی اندازه دولت

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-42

هادی حق‌شناس؛ اکبر کمیجانی


6. اثر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-66

ناصر الهی؛ مجید رضایی؛ نگار بیرجندی


7. برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-170

حسین صادقی سقدل؛ امین گلوانی؛ اعظم خوشخو


8. اثرات غیر‌خطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران به روش حد آستانه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-22

اکبر کمیجانی؛ سعید بیات؛ سید محمد هادی سبحانیان


9. بررسی فرضیه منافع مغز در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-160

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


10. بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 171-192

علی حسین صمدی؛ لیلا کریمی


12. تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-170

نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره‌بابا؛ الهام لرستانی


13. اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 17-28

احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان


14. تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-64

فیروز فلاحی؛ حسین اصغرپور؛ محمد علی متفکرآزاد؛ جلال منتظری شورکچالی


15. تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 59-74

آرش هادی‌زاده؛ جعفر عباسی؛ شهریار زروکی


17. بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریق

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 137-154

علی طیب نیا؛ عباس زارعی؛ حمید یاری


18. تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 69-94

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد تاش