کلیدواژه‌ها = شکاف آموزشی
1. اثـر اختلاف شاخص‌های توسعۀ انسانـی بین مردان و زنان بر رشد اقتصادی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-26

سید ضیاءالدین کیاالحسینی؛ فرشید سلیمی