کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده بخش صنعت
1. تأثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-148

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علی مرادی؛ میثم نوروزی