بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران
1. بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل های تجاری در ایران

فرشته عبدالهی؛ علیرضا اقبالی؛ عبدالخالق غبیشاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1399

چکیده
  در گذشته اعتقاد بر این بود که سیاست های مالی نقش موثری را در سیکل‌های تجاری ایفا نمی کنند.لیکن بحرآن‌های بوجود آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه محققین و پژوهشگران را به سمت سیاست های مالی جلب کرده ...  بیشتر