نویسنده = محبوبه جعفری
1. رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 89-112

ابراهیم هادیان؛ محبوبه جعفری