بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388)
1. بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388)

علی صالح آبادی؛ سیدمحمدجواد فرهانیان؛ مهردخت مظفری

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 69-88

چکیده
  تحقیق درباره توده‌واری و تأییدِ وجود یا رد آن، همچنین تعیین نوع آن، اعم از عقلایی یا غیرعقلایی بودن، دغدغه محققان اقتصادی به ویژه طرفداران اقتصاد و مالی رفتاری بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل‌های ...  بیشتر