نویسنده = بیژن صفوی
1. تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-136

بیژن صفوی؛ مهسان محمد علیزاده


2. بررسی اثر عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-122

سبا مجتهدی؛ بیژن صفوی