ویژگی‌های نیروی کار و نقش آن‌ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)
1. ویژگی‌های نیروی کار و نقش آن‌ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)

جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 3-28

http://dx.doi.org/10.22096/esp.2015.17959

چکیده
  چکیده با توجه به فقدان توضیحی همه جانبه از عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی، هشت بعد از ویژگی‌های (نیروی کار) مؤثر بر تعیین مزد منصفانه را در چارچوب رویکردی میان رشته‌ای ...  بیشتر
آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت
2. آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت

ابوالفضل پاسبانی صومعه

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 201-222

http://dx.doi.org/10.22096/esp.2013.26128

چکیده
  این مقاله که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی سامان یافته است، ضمن تبیین رویکردی که مبنای اعطای حقوق را کارایی اقتصادی می‌داند، اقدام به تشریح کاستی‌های این نگرش نموده و با استفاده از رویکردی ...  بیشتر