نویسنده = جعفر عبادی
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های نیروی کار و نقش آن‌ها در مزد منصفانه (تحلیل وضعیت ایران)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-28

جعفر عبادی؛ ابوالفضل پاسبانی صومعه


3. اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 87-110

جعفر عبادی؛ محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی