نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
1. وفور منابع طبیعی و صادرات غیر‌نفتی: رهیافت GMM

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 55-80

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ اسحاق ترکاشوند؛ هانیه ثمری


2. تعیین‌کننده‌های شدت تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی: رویکرد پانل دیتا -روش 2SLS

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-130

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ آرش حیدری


3. تأثیر توسعه بازار پول و سرمایه بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-148

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ علی مرادی؛ میثم نوروزی


4. اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-128

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ راضیه داوری‌کیش؛ حامد صادقی


5. بررسی فرضیه منافع مغز در ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-160

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


6. ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 87-100

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری


8. تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 111-130

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری