نویسنده = مهدی جعفری
1. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری


2. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 79-94

فرهاد خداداد کاشی؛ محمد رحیمی؛ مهدی جعفری