نویسنده = نادر مهرگان
1. تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-30

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدنقی نظرپور؛ نادر مهرگان؛ مهدی جعفری


2. تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-170

نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره‌بابا؛ الهام لرستانی