1. برآورد روند شاخص امنیت اقتصادی در ایران (کاربرد منطق فازی)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-170

حسین صادقی سقدل؛ امین گلوانی؛ اعظم خوشخو


2. برآورد عوامل مؤثر بر تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک در ایران (بابت مانده‌گیری و انتقال وجه)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 181-204

غلامعلی شرزه‌ای؛ ناصر الهی؛ امیرحسین غفاری‌نژاد


3. بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 163-180

محسن مهرآرا؛ سید محمد هادی سبحانیان؛ سعید بیات


5. تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 153-170

نادر مهرگان؛ اصغر سپهبان قره‌بابا؛ الهام لرستانی


6. اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 151-172

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ اختر رضایی روشن


7. نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 131-144

حمید سپهردوست؛ شبیر مطیعی


8. مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 159-172

حسین صادقی سقدل؛ مهدی ذوالفقاری؛ رحمان آرام


10. اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-198

بهروز صادقی عمروآبادی


12. تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 181-200

محمدرضا شریف آزاده؛ مهدی بصیرت


13. بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 157-186

محمود مشهدی احمدی


14. بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386)

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 171-192

علی حسین صمدی؛ لیلا کریمی


15. اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 199-219

سعید کریمی پتانلار؛ جلال منتظری شورکچالی؛ ایوب خزائی


16. بررسی عوامل موثر بر قیمت زمین به روش هدونیک (مطالعه موردی منطقه هشت شهر تهران)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 227-242

مرتضی سحرخیز؛ سید فرشاد فاطمی؛ سید مهدی برکچیان


17. آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 201-222

ابوالفضل پاسبانی صومعه